Vereniging voor parochiale, sociale en culturele werken te Balen
info@pcbalen.net

Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR)

Privacyverklaring

Vereniging voor Parochiale, Sociale en Culturele Werken te Balen vzw (VPSCW) respecteert de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. de verwerking van de persoonsgegevens dd. 8/12/1992 en de Europese Verordening 2016/679.

Dit document bevat de krachtlijnen voor betrokken partijen met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens.

Als VPSCW zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens

VPSCW, Gustaaf Woutersstraat 29, 2490 Balen - 014/81 24 28 - pcbalen @skynet.be

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door VPSCW verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

- Om evenementen zoals Sint-Andriesfeesten en Torenfestijn te kunnen organiseren
- Om bestaan van PC Balen in stand te houden
- Om tegemoet te komen aan de wettelijke verplichtingen ter zake
- Om uitvoering te geven aan alle rechten en plichten als onderdeel van het vrijwilligers- en personeelsbeleid in de brede zin van het woord
- Om de doelstelling van onze vzw te realiseren nl. uitbouw van parochiale sociale en culturele leven binnen de parochie Sint-Andreas in Balen

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen :

Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail

Financiële gegevens : banknummers

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.


Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan een derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor

- Boekhouding
- Loonadministratie
- Verzekering

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijd in te trekken. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.


Bewaartermijn

VPSCW bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Voor personeel en leden : niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor we ze hebben ontvangen

Voor de overigen : 7 jaar


Beveiliging van de gegevens

We hebben passende maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen ;


Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdagen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor geven aan voornoemde onderzoeken.


Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.


Wijziging privacy statement

VPSCW kan zijn privacy statement wijzigen. U kan deze te allen tijde opvragen via email.